KUSH JEMI?

Mirësevini tek senka.al

SENKA sh.p.k. ka filluar aktivitetin në vitin 1994 si një biznes brenda familjes dhe pergjatë kesaj periudhe 24 vjecare kemi punuar me nje përkushtim të vazhdueshëm ndaj vlerave tona, te cilat kane ne thelb sigurine, cilësine, etiken, integritetin. Shoqëria jonë ka përmbyllur me sukses kontrata të natyrave të ndryshme, duke u përqendruar në fushën e ndërtimit dhe të infrastrukturës. Targeti i shoqërisë sonë është ekselenca operacionale e punës kundrejt klientit, fitimi i besimit dhe përgjegjësia sociale, ekonomike dhe ambientaliste.

Meso me teper

Shërbimet

NDËRTIM & RIKONSTRUKSION

Ndërtimi, rikonstruksioni dhe mirmbajtja e ndërtimeve civile, industrial, bujqesore dhe turistike , gërmime në tokë, punime shtresa dhe veshje ,punime elektrike, punime hidrosanitare, punime ngrohje etj.

SISTEMIM ASFALTIM

Ndertim dhe riskonstruksion rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, punime nëntoksore, ura e vepra arti

UJESJELLES & KANALIZIME

Ndertim dhe rikosntruksion diga dhe tunele hidroteknike, ujësjellësa, gazsjellësa,vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje, ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime

LINJA ELEKTRIKE

Ndërtim i impjanteve për prodhimin e energjise elektrike, ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve, linjat e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë.

TREGTI

Shitblerje mjete, makineri, materiale elektrike, materiale ndertimi etj .

VLERSIME MJEDISORE

Hartim i raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis, kryerjen e auditimit mjedisor, hartim i ekspertizave për probleme mjedisore dhe vlerësim i raporteve të ndikimit në mjedis ose rezultatet e një auditimi. Studim dhe përgatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave të cdo lloji, hartim i akteve të ekspertizës teknike për zjarret e rëna.

01

Konceptimi (takimi)

Takimi mes palëvë që do të ndërmarrin këtë fushatë ndërtimi: klient- kompani

02

Dizenjim& Planifikim

Përgatitjet inxhinierike me anë të arkitektëve dhe personat përkatës për projektin

03

Dokumentacionet ligjore

Përfundimi i proceseve ligjore për lejen e ndërtimit/ zhvillimit

04

Ndërtimi (puna)

Ndryshimet dhe puna në aspektin interior dhe exterior

161

PUNONJËS

70

PROJEKTE

70

MAKINERI

Artikujt dhe lajmet më të reja

Sa hapa ndiqen për një projekt ndërtimit? Korrik 24, 2015 senka_web

  Një projekt konstruksioni konsiston në bashkëveprim, dizenjim, ndërtim dhe rezultate fizike. 5 janë hapat që ndiqen në perfundimin e një [...]

Makineritë në pronësi të SENKA shpk Shkurt 23, 2018 senka_web

Kompania jonë SENKA shpk ka në pronësi të saj mjete dhe makineri të ndryshme. Gjeni më poshtë të renditura disa prej  tyre.